Regulamin

REGULAMIN

Firmy Perfect Tour
Ważny od dnia 01.11.2015

1. Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:
1.1. Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu;
1.2. Przewoźnik – firma wykonująca przewóz pasażerów na podstawie licencji na wykonywanie przewozu osób;
1.3. Nadawca- osoba przesyłająca paczkę
1.4. Bilet – imienny dokument uprawniający do przejazdu wskazanej na nim osoby na podanej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę oraz nieodpłatnego przewozu określonej w regulaminie ilości bagażu Pasażera
1.5. Bagaż – rzeczy zabierane przez podróżnego do pojazdu;
1.6. Paczka – rodzaj przesyłki
1.7. Reklamacja -żądanie klienta kierowane do sprzedawcy w związku z niezadowalającą jakością usługi.
1.8. Umowa przewozu – umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem w momencie nabycia biletu, na jej podstawie Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za wynagrodzeniem (należnością za bilet) Pasażera i jego bagaż z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej, wskazanej na bilecie}.

Postanowienia Regulaminu stosuje się do pasażerskich przewozów oraz przewozu paczek wykonywanych przez Przewoźnika.
Dokonanie zakupu lub rezerwacji biletu Przewoźnika uznaje się za zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

2. Przewoźnik:
2.1. Przewoźnik zobowiązuje się do przewiezienia pasażera i jego bagażu we wcześniej uzgodnione miejsce.
2.2. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia powstałe z przyczyn od niego niezależnych.
2.3. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu (lub kontynuacji podróży) Pasażerów, bez zwrotu kosztów poniesionych przez Podróżnego w przypadku, gdy:
2.3.1. Pasażer znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub zażycie środków odurzających;
2.3.2. Pasażer zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów i pracowników Przewoźnika;
2.3.3. Pasażer nie posiada, lub posiada nieważne dokumenty wymagane do przekroczenia granicy;
2.3.4. Pasażer posiada towary, które ze względu na swoją ilość i rodzaj wiążą się z wydłużeniem odprawy na granicy.
2.4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez pasażera.

2.4
2.5. W pojeździe obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
2.6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.
2.7. Przewoźnik w przypadku uzasadnionego podejrzenia może zgodnie z art. 23 ust. 3 prawa przewozowego sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza warunków określonych w pkt. 4.3 niniejszego regulaminu..
2.8. Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom.
2.9. Przewoźnik może odwołać przejazd najpóźniej do 3 dni od daty wyjazdu po wcześniejszym zwrocie ceny bilety zapłaconej przez pasażera,bez poniesienia żadnych konsekwencji
2.10. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych.
2.11. W przypadku przerwania jazdy na skutek awarii pojazdu, kiedy nie ma możliwości kontynuowania jazdy, przewoźnik zobowiązuje się do zapewnienia innego środka transportu w ciągu 24 godzin (w zależności od miejsca awarii).
2.12. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika, czyli przewóz osób nie istnieje regularny i stały rozkład jazdy. Rozkład jazdy ustalany jest na bieżąco na podstawie rezerwacji dokonywanych telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej.

 

3. Pasażer:
3.1. Pasażer ma obowiązek posiadać ważny dokument uprawniający do przekroczenia granicy.
3.2. Pasażer ma obowiązek podania Przewoźnikowi dokładnych adresów miejsca wyjazdu i przyjazdu, z uwzględnieniem adresu, kodu pocztowego, miejscowości oraz nazwy kraju w pisowni państwa, którego przewóz dotyczy.
3.3. W wypadku nieobecności Pasażera, pod wskazanym adresem, po próbie skontaktowania się telefonicznie w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym Przewoźnik uzna, że Pasażer zrezygnował z usługi.
3.4. W przypadku rezygnacji z odbycia podróży przez Pasażera, przysługuje mu zwrot ceny zapłaconego biletu, w zależności od terminu rezygnacji Przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:. Powyżej 14 dni przed wyjazdem 10% wartości biletu,
3.4.1. Od 14 dni do 48 godzin przed wyjazdem 25% wartości biletu,
3.4.2. Od 48 godzin do 24 godzin przed wyjazdem 50% wartości biletu,
3.4.3. Poniżej 24 godzin przed wyjazdem 100 % wartości biletu.
3.5. Pasażer za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom swoim działaniem lub zaniechaniem odpowiada na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego. Pasażer ponosi także analogiczną odpowiedzialność w przypadku szkód wyrządzonych Przewoźnikowi lub innym pasażerom na skutek nieprawidłowo zapakowanego bagażu lub jego zawartości.
3.6. Pasażer ma prawo do nieodpłatnego przewozu maksymalnie 2 sztuk bagażu:
3.6.1. Jednej sztuki bagażu podstawowego o wadze do 30 kg, przewożonego w luku bagażowym;
3.6.2. Jednej sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5 kg.
3.7. W przypadku rezygnacji z odbycia podróży przez Pasażera 48h przed wyjazdem, zadatek wpłacony przez pasażera nie zostaje zwrócony.
3.8. Pasażer podczas wsiadania do pojazdu winien okazać bilet (numer rezerwacji) oraz dokument tożsamości.
3.9. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenia to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
3.10. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza pojazd jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody.
3.11. Pasażer jest zobowiązany do korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas podróży przez cały okres trwania podróży. Jedynie podczas postoju a w pozostałych sytuacjach wyłącznie na wyraźny komunikat kierowcy Pasażer może zaprzestać z korzystania pasów bezpieczeństwa.
3.12. Dzieci do 12 r. życia można przewozić wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
Osoby nieletnie przewozimy na podstawie upoważnienia prawnego opiekuna do przewozu (gotowy druk do pobrania na stronie)

 

4. Bagaż
4.1. Pasażer ma prawo do nieodpłatnego przewozu maksymalnie 2 sztuk bagażu:
4.1.1. Jednej sztuki bagażu podstawowego o wadze do 30 kg, przewożonego w luku bagażowym,
4.1.2. Jednej sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5 kg.
4.2. Za nadbagaż pobierana jest nadpłata w wysokości od 20 zł/5 Euro za sztukę (w zależności od gabarytu Bagażu). Opłata za przewożony nadbagaż jest pobierana przez kierowcę pojazdu.
4.3. Zabrania się przewozu bagażu oraz przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać podróżnych na niewygody.
4.4. Przewóz zwierząt w pojeździe jest zabroniony.

 

5. Bilet / Rezerwacja
5.1. Bilet jednostronny – jest paragonem fiskalnym bądź fakturą VAT.
5.2. Bilet dla zachowania swojej ważności powinien zawierać:
5.2.1. Nazwę przewoźnika ;
5.2.2. Kwotę zapłaconą za bilet.
5.3. W dniu wyjazdu nie dokonuje się żadnych zmian w bilecie.
5.4. Bilet dostarczony jest przez kierowcę w momencie wyjazdu.
5.5. Rezerwacja Biletu:
5.6.1. Telefonicznie
5.6.2. Email
5.6.3. Poprzez formularz na stronie internetowej
5.7. Cenę biletu i termin jej obowiązywania określa przewoźnik.
5.8. Osoba rezerwująca przejaz, powinna w ciągu 24h potwierdzić przejazd, wpłacając zadatek wysokości 50 PLN
5.9. Zadatek należy wpłacić na poniższy numer kota, w tytule wpisując imię i nazwisko oraz datę przejazdu. Numer konta: 17249000050000452055820303
6. Perfect Tour zastrzega sobie możliwość, podzlecenia przejazdu podwykonawcy.

 

6. Reklamacja
6.1. Zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej należy kierować osobiście lub na adres mailowy: biuro@perfecttour.pl lub przesłania reklamacji listem poleconym na adres: ul.kłodnicka 2/8 44-100 gliwice
6.2. Przewoźnik przyjmuje reklamacje zgłoszone w okresie do 7 dni roboczych od daty przejazdu
6.3. W reklamacji należy zamieścić następujące informacje:
6.3.1. Opis zaistniałych okoliczności.
6.3.2. Wnoszone zastrzeżenia.
6.3.3. Ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia
6.4. Przewoźnik rozpatrzy reklamacje w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień/informacji od Pasażera.

 

7. Paczka
7.1.
Przesyłka, po telefonicznym 784334918 lub elektronicznym zgłoszeniu na oficjalnej stronie: www.perfecttour.pl za potwierdzenie pracowników jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości
7.2. Zasadą jest doręczanie przesyłki Odbiorcy do rąk własnych.
7.3. W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki jest ona zwracana Nadawcy. Koszty przewozu (w obie strony) ponosi Nadawca
7.4. Nadawca jest obowiązany oddać przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia
7.5. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, Nadawca jest obowiązany oddać w opakowaniu, które powinno między innymi:
7.5.1. być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe;
7.5.2. być odpowiednio wytrzymałe;
7.5.3. uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów;
7.5.4. być opisane gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie np. „góra/dół” lub „uwaga szkło.” W opakowaniu przesyłki nie wolno stosować zabezpieczeń mogących uszkodzić tę lub inne przewożone przesyłki
7.6. Nadawca gwarantuje, iż zawartość każdej przesyłki jest prawidłowa i zgodna ze stanem rzeczywistym zadeklarowanym.
7.7. Od momentu przyjęcia przesyłki do chwili jej doręczenia kierowca może dokonać sprawdzenia czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Nadawcy. W przypadku uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zgodności zadeklarowanej przez Nadawcę zawartości z jej rzeczywistym stanem
7.8. Z przewozu są wyłączone rzeczy:
7.8.1. Niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;
7.8.2. Zawierających narkotyki lub leki i środki psychotropowe, oraz towarów opodatkowanych akcyzą np: papierosy, alkohol
7.8.3. Zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich;
7.8.4. Mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
7.8.5. Zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie,
7.8.6. Waluty, papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne.

 

8. Postanowienia końcowe
8.1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy:
8.1.1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami;
8.1.2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmianami).
8.1.3. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. 2007, Nr 125 poz. 874 z późn. zm.)
8.1.4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24.02.2006 r. w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. 2006, Nr 38, poz 266).
8.1.5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 Nr 1137)